Sídlo nakladatelství,
doručovací adresa:
Kolejní 4
612 00 Brno

Fakturační adresa:
VUT v Brně
Nakladatelství VUTIUM
Antonínská 1
601 90 Brno

Publikace Nakladatelství VUTIUM je možné zakoupit v Ústřední knihovně
v Centru VUT v Brně (Antonínská 1)

otevírací doba knihovny:
pondělí-čtvrtek: 8:00-16:00
pátek: 8:00-14:00
(první pátek v měsíci zavřeno)

za obsah stránek zodpovídá Jan Janák
Česká verze English version Česká verze English version Aktuality Katalog Objednávky Vutium Kontakty Informace Odkazy Intranet Mapa News Catalog Orders Vutium Press Contacts Information Links Map Časopisy Knihy Skripta Vědecké spisy Historie Veletrhy a výstavy Produkce VUT Fotoarchiv Pro autory
 

POSLÁNÍ

 1. Nakladatelství VUTIUM má za úkol zajišťovat publikování a šíření poznatků v souladu s posláním univerzity v národním a mezinárodním kontextu. Zejména:

  • zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti VUT,
  • pečuje o vydávání děl v úzce specializovaných a nově vznikajících vědeckých oborech, které nemají dostatečně široký okruh čtenářů, aby zaujaly komerční vydavatele,
  • dbá o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací prostřednictvím lektorování odborníky stejného zaměření a napomáhá zvyšovat kvalitu vědecké práce přísnými kritérii redakční práce, profesionálním přístupem k redakčnímu zpracování a výtvarnému řešení, jakož i mezinárodní distribucí publikovaných prací,
  • podporuje práci začínajících vědecko-pedagogických pracovníků a napomáhá růstu její kvality tím, že publikuje jejich první knihy, jimiž si tito autoři budují své jméno a rozvíjí zkušenosti s publikováním,
  • vydává původní i překladové vysokoškolské učebnice odpovídající současným potřebám učitelů i studentů,
  • vydává publikace obecného zaměření představující VUT jako univerzitní instituci širokého profilu ve společenském a kulturním kontextu,
  • využívá vícezdrojového financování, jež zlevňuje cenu publikací,
  • buduje partnerské spolupráce mezi vydavateli především z vysokoškolské sféry na úrovni národní i mezinárodní a je otevřeno autorům z i mimo VUT,
  • systematicky rozvíjí spolupráci s partnery VUT.

 2. Specifickým rysem činnosti Nakladatelství VUTIUM je dokumentační, archivní a historická funkce, neboť formou tištěných, či elektronických dokumentů uchovává výsledky aktivity univerzity, a slouží tak nepřetržitě přenosu informací v čase a prostoru.

 3. Své zaměření realizuje Nakladatelství VUTIUM za účelem naplnění poslání univerzitního nakladatele a akademických principů, posilování prestiže univerzity vůči odborné veřejnosti a jejího dobrého jména ve společnosti, jeho činnost je nezisková.

O nás

Nakladatelská a vydavatelská činnost náleží k nejdůležitějším úkolům každé kvalitní univerzity. Vysoké učení technické v Brně, založené v roce 1899, jí věnuje velkou pozornost mnoho let. Svou produkcí zaujímá přední místo mezi vydavateli odborné literatury v České republice. Ročně vydává téměř 290 titulů nejen zásluhou největších fakult – Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulty informačních technologií, Fakulty strojního inženýrství, Fakulty stavební, ale i Fakulty podnikatelské a Nakladatelství VUTIUM, které vzniklo v roce 1996 a které ladí nakladatelskou a vydavatelskou činnost školy. Jednotlivé fakulty publikují především sborníky z konferencí a učební texty pro své studenty.

V nakladatelství VUTIUM zajišťujeme vydávání titulů v rozmanitých edicích (např. původní a překladové vysokoškolské učebnice, monografie, příručky, vědecké spisy, reprezentativní a příležitostné tisky) pro nejširší odbornou veřejnost. Využíváme bohatého autorského, lektorského i didaktického zázemí naší univerzity. Pomocí nejnovějších informačních technologií vydáváme elektronické edice PhD ThesesHabilitační a inaugurační přednášky.

Doufáme, že vám naše produkce přiblíží Vysoké učení technické v Brně jako dynamickou, vzdělávací a vědeckou instituci, která nabízí velké dobrodružství vědy a lidského poznání.